aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

bdi – HTML tag

<bdi> – HTML tag Tag <bdi> izoluje text, který je psán jiným směrem textu. V Evropě tag asi příliš nepoužijeme. Použití si můžeme představit např. v seznamu se jmény, kde mají někteří cizí jméno. To by za normálních okolností prohlížeč vyhodnotil jako text psaný zprava doleva a upravil by okolní text. Proto jméno vložíme do elementu <bdi>. ( Tato…

Meta charset – HTML tag

Meta charset – HTML tag Tento tag pouze nahrazuje zdlouhavé vypisování deklaraci zápisu v HTML:   Dříve : <meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html;charset=utf-8″>   Dnes: <meta charset=“utf-8″>

li – HTML tag

li Párový HTML tag li označuje bod v seznamu. Umisťuje se do elementů ul a ol. <ul> <li>bod v seznamu</li> </ul> Jediný atribut value dokáže určit číselnou hodnotu zobrazenou v řazeném seznamu ol, v neřazeném seznamu nemá smysl. <ol> <li>první bod</li> <li value=“6″>šestý bod</li> </ol>

ol – HTML tag

ul Párový tag ol (ordered list) slouží k vytvoření řazeného seznamu (záleží na pořadí bodů). Jednotlivé body seznamu pak utvoříme pomocí elementu li. <ol> <li>otevřeme textový editor</li> <li>napíšeme kód</li> <li>uložíme soubor</li> </ol> Prohlížeč obvykle zobrazí ol jako seznam položek a každou položku s číslem na začátku. Styl čísla je možno změnit pomocí atributu type na jinou formu číslování, jako je římské (i, I)…

ul – HTML tag

ul Párový tag ul (unordered list) slouží k vytvoření neřazeného seznamu – při přehození pořadí jednotlivých bodů by se neměl změnit význam. Jednotlivé body seznamu pak utvoříme pomocí elementu li. <ul> <li>litva</li> <li>lotyšsko</li> </ul> Prohlížeč obvykle zobrazí ul jako seznam položek a každou položku s bodem na začátku. Styl bodu je možno změnit buď pomocí zastaralého atributu type, nebo moderní CSS vlastnosti list-style-type. <ul style=“list-style-type:square“> </ul>

source – HTML tag

source Nepárový HTML5 tag source slouží k definici zdrojů v tagu audio a video. Teoreticky nevyžaduje žádný obsah. <audio src=“aud.ogg“> <source> </audio> V tomto případě ovšem neměl naprosto žádný význam, takže je potřeba použít atribut src k přiřazení adresy média a je dobré také definovat formát pomocí atributu type. <audio> <source src=“aud.ogg“ type=“audio/ogg“> <source src=“aud.webm“ type=“audio/webm“> </audio> Prohlížeč si tak vybere nejvhodnější formát (většinou první podporovaný) a tak můžeme docílit…

u – HTML tag

u Párový inline tag u patří mezi tagy v HTML4 zastaralé a v HTML5 znovu obnovené s jiným významem. V původním smyslu, a stále ho tak prohlížeče zobrazují, sloužil k jednoduchému podtržení textu. Užitečné informace o HTML naleznete <u> na našich stránkách </u>. Od HTML5 nabyl tag u sémantického významu pro označení špatně nebo nepřesně vyhláskovaného slova. Specifikace…

wbr – HTML tag

wbr Tag wbr byl poprvé implementován v Internet Exploreru 5 a časem se dostal i do HTML5 specifikace. Jde o nepárový tag s velice zvláštní funkcí – označuje místo, kde se text může zalomit, tedy jakousi neviditelnou mezeru.   Praktická ukázka pro pochopení: Nejnedevětadevadesaterokrát<wbr>roznásobovatelnějšími Pokud bychom toto dlouhé slovo vložili do malé oblasti, mohlo by způsobit grafické…

video – HTML tag

video Jistě si každý přál možnost vložení svého vlastního videa na web bez použití podivného Flash Playeru. A od HTML5 je to možné. Párový tag video je jeden z nejsložitějších tagů v HTML a nabízí možnost vložit na web video. Jeho základní použití je jednoduché: <video src=“video.ogg“></video> Tag nabízí mnoho atributů, z nejdůležitějších jsou to autoplay k automatickému přehrávání…

var – HTML tag

var Párový HTML tag var slouží jako označení matematické nebo programovací proměnné. Vypočítejte rovnici: 1 + <var> x </var> = 17 Tag není v obvykle používaných prohlížečích nijak zvláštně stylován a z logiky věci většinou nemá ani sémantický smysl, takže ho obvykle můžeme vypustit: Vypočítejte rovnici: 1 + x = 17