Úvod do HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkový jazyk vytvorený na tvorbu jednoduchých
stránok. Jeho základom sú tzv. HTML tagy. Existujú dvojaké tagy:

  • 1. Párové (skladajú sa z dvoch tagov začiatočného a ukončujúceho)
<p></p>
  • 2. Nepárové
<img src="obr.jpg">

Leave a Reply